مطالعه هیستوشیمی غدد برونر در گاومیش های استان خوزستان

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اتیو پاتولوژیکی عفونت های چرکی در رت های آزمایشگاهی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک استخوان های بازو و ران جهت دستیابی تقارن اندام ها در موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی گونه های کمپیلو باکتر در نمونه شیر و مدفوع دامداری های ورامین و مخازن نگهداری شیر این شهرستان

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی بافت شناسی سلول های ترشح کننده زهر در خار رامک ماهی مخطط

۱۰,۰۰۰ ریال

کاربرد بیوتکنولوژی در فارمینگ ژنی و ایجاد حیوانات ترانسژنیک

۱۰,۰۰۰ ریال

آنزیم و سوبستراهای آنزیمی در میکروبیولوژی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی هیستولوژیک اثر گیاه بابونه بر التیام زخم های پوستی در خوکچه هندی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی هیستولوژیک اثر گیاه بابونه بر التیام زخم های پوستی در خوکچه هندی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه اثرات هیدروکسی آپاتیت در مدل تاخیری التیام شکستگی در استخوان زند زبرین موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال
0