مقایسه ی کارایی دو پماد پستانی (سفتیوفور و سفکوئینوم) در درمان ورم پستان های بالینی و تحت بالینی گاو شیری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با کیفیت شیر

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه داری شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد

۱۰,۰۰۰ ریال

تاثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل کرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی مقایسه¬ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد با استفاده از داروهای کوکسیدیواستات در مقابل عدم مصرف کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG

۱۰,۰۰۰ ریال

پاسخ های آنتی بادی به دو واکسن تجاری امولسیون روغنی آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

تاثیرآلودگی ثانویه با ویروس H9N2آنفلوانزا بر گرایش و انتشار بافتی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در تجویز نانوذرات سلنیم در بره¬ها

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی بیماری لکه سفید (white spot syndrome disease) در میگوی وحشی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) استان سیستان و بلوچستان

۱۰,۰۰۰ ریال
0