تاثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل کرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی مقایسه¬ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد با استفاده از داروهای کوکسیدیواستات در مقابل عدم مصرف کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG

۱۰,۰۰۰ ریال

پاسخ های آنتی بادی به دو واکسن تجاری امولسیون روغنی آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

تاثیرآلودگی ثانویه با ویروس H9N2آنفلوانزا بر گرایش و انتشار بافتی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در تجویز نانوذرات سلنیم در بره¬ها

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی بیماری لکه سفید (white spot syndrome disease) در میگوی وحشی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) استان سیستان و بلوچستان

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریزمغذی¬های خون در اطراف زایمان در بزهای نژاد سانن

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی اثر ویتامین C در افزایش عمل کرد پاسخ ایمنی هومورال و مخاطی در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجود در خون مادیان آبستن

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه ی کارایی دو پماد پستانی (سفتیوفور و سفکوئینوم) در درمان ورم پستان های بالینی و تحت بالینی گاو شیری

۱۰,۰۰۰ ریال
0