اثرات مصرف ترازوسین بر الکتروکاردیوگرافی، شاخص های قلب و عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره متراکم برای القاء آسیت

۱۰,۰۰۰ ریال

کاربرد شبکه های تلفیقی به منظور برازش شبکه تنظیم بیان ژنی موثر بر رشد ماهیچه اسکلتی در گاو

۱۰,۰۰۰ ریال

تاثیر فیلم کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر (Johnius belangerii) نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع-C در بافت های قدامی کلیه، کبد، پانکراس و طحال مولدین ماهی قره برون (Acipenser persicus Borodin، ۱۸۹۷) با استفاده از روش real time RT-PCR

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید بر شاخص های اسپرمی موش های سوری

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی سویه های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس های چندگانه

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی، شناسائی و ارزیابی مولکولی فاکتورهای ژنی مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی های بیماریزا

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی اثرضدباکتریایی ترکیب نانورس بنتونیت و اسانس دارچین بر باکتری های اشریشیا کلی و سالمونلا در شرایط آزمایشگاه

۱۰,۰۰۰ ریال
0