انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی در خروس بالغ نژاد آرین

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن در اسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی اثرات بی دردی, آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رومیفیدین در اسب

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ در شهرستان تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه القای بیهوشی به دو روش وریدی و داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام – استیل پرومازین – کتامین در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکس کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال
0