مقایسه الگوی ریوی بینابینی توسط رادیوگرافی آنالوگ و کامپیوتری در گربه های اهلی مو کوتاه

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه آسیبشناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن

۱۰,۰۰۰ ریال

اپیدمیولوژی مولکولی سوش های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت های ورم پستان بالینی در گاو

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر ضد باکتریایی عصاره دو گونه مرجان دریایی نرم Madracis sp. و Palythoa tuberclosa از سواحل چابهار

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه اثر آنتی اکسیدانی ویتامین E و عصاره زردچوبه (Curcuma Longa L. ) بر آسیب شناسی بافتی کبد و کلیه متعاقب مصرف آسپارتام در موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال

شیوع آلودگی سارکوسیستیس درگاوهای کشتاری تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز ۵ پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش های افشاری

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه آسیب شناسی بافتی تاثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال
0