• ۵۶ نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (۰)
  • ۶۱۵. پژوهشنامه علم‌ سنجی (۰)
  • Iranian Economic Review (۰)
  • Iranian Journal of Educational Sociology (۰)
  • Iranian Journal of English for Academic Purposes (۰)
  • Iranian Review of Foreign Affairs (۰)
  • Journal of Language and Translation (۰)
  • Journal of Money & Economy (۰)
  • Religious Inquiries (۰)
  • World Sociopolitical Studies (۰)
  • پژوهش نامه اخلاق (۰)
  • پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده (۰)
  • پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (۰)
  • پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (۰)
  • پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (۰)
  • پژوهش نامه تاریخ اسلام (۰)
  • پژوهش نامه روانشناسی مثبت (۰)
  • پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان (۰)
  • پژوهش نامه قرآن و حدیث (۰)
  • پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (۰)
  • پژوهش نامه مدیریت تحول (۰)
  • پژوهش نامه مطالعات مرزی (۰)
  • پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی (۰)
  • پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (۰)
  • پژوهش نامه ی علوی (۰)
  • پژوهشنامه ادب حماسی (۰)
  • پژوهشنامه ادب غنایی (۰)
  • پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (۰)
  • پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی (۰)
  • پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی (۰)
  • پژوهشنامه ادیان (۰)
  • پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (۰)
  • پژوهشنامه اقتصاد کلان (۰)
  • پژوهشنامه اقتصادی (۰)
  • پژوهشنامه انقلاب اسلامی (۰)
  • پژوهشنامه بازرگانی (۰)
  • پژوهشنامه بیمه (۰)
  • پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (۰)
  • پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (۰)
  • پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران (۰)
  • پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (۰)
  • پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (۰)
  • پژوهشنامه حقوق اسلامی (۰)
  • پژوهشنامه حقوق کیفری (۰)
  • پژوهشنامه خراسان بزرگ (۰)
  • پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی (۰)
  • پژوهشنامه عرفان (۰)
  • پژوهشنامه علم‌ سنجی (۰)
  • پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (۰)
  • پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (۰)
  • پژوهشنامه علوم سیاسی (۰)
  • پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) (۰)
  • پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۰)
  • پژوهشنامه کلام (۰)
  • پژوهشنامه مالیات (۰)
  • پژوهشنامه متین (۰)
  • پژوهشنامه مدیریت اجرایی (۰)
  • پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (۰)
  • پژوهشنامه مذاهب اسلامی (۰)
  • پژوهشنامه معارف قرآنی (۰)
  • پژوهشنامه نقد ادب عربی (۰)
  • پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت (۰)
  • پژوهشنامه نهج البلاغه (۰)
  • دو فصلنامه آمایش سرزمین (۰)
  • دو فصلنامه آینه میراث (۰)
  • دو فصلنامه اخلاق وحیانی (۰)
  • دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی (۰)
  • دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای (۰)
  • دو فصلنامه انسان پژوهی دینی (۰)
  • دو فصلنامه بانوان شیعه (۰)
  • دو فصلنامه بانوان شیعه (۰)
  • دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه (۰)
  • دو فصلنامه بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه (۰)
  • دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش در توانبخشی ورزشی (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (۰)
  • دو فصلنامه پژوهش های علم و دین (۰)
  • دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی (۰)
  • دو فصلنامه پلیس زن (۰)
  • دو فصلنامه تاریخ و فرهنگ (۰)
  • دو فصلنامه تفکر و کودک (۰)
  • دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران (۰)
  • دو فصلنامه جستارهای تاریخی (۰)
  • دو فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (۰)
  • دو فصلنامه جمعیت (۰)
  • دو فصلنامه حدیث پژوهی (۰)
  • دو فصلنامه دانش های بومی ایران (۰)
  • دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (۰)
  • دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی (۰)
  • دو فصلنامه رسانه و فرهنگ (۰)
  • دو فصلنامه زبان شناخت (۰)
  • دو فصلنامه شناخت (۰)
  • دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش (۰)
  • دو فصلنامه فقه مقارن (۰)
  • دو فصلنامه فلسفه (۰)
  • دو فصلنامه قرآن و علم (۰)
  • دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی (۰)
  • دو فصلنامه مدیریت مدرسه (۰)
  • دو فصلنامه مشاوره کاربردی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی (۰)
  • دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم (۰)
  • دو فصلنامه منهاج (۰)
  • دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی (۰)
  • دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی (۰)
  • دو ماهنامه بررسی های بازرگانی (۰)
  • دو ماهنامه دانشور رفتار (۰)
  • فصلنامه آفاق امنیت (۰)
  • فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا (۰)
  • فصلنامه آمایش محیط (۰)
  • فصلنامه آموزش در علوم انتظامی (۰)
  • فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (۰)
  • فصلنامه آینه معرفت (۰)
  • فصلنامه إضاءات نقدیه فی الأدبین العربی والفارسی (۰)
  • فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (۰)
  • فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (۰)
  • فصلنامه ادب پژوهی (۰)
  • فصلنامه ادب پژوهی (۰)
  • فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (۰)
  • فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین (۰)
  • فصلنامه اطلاع شناسی (۰)
  • فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) (۰)
  • فصلنامه اعتیاد پژوهی (۰)
  • فصلنامه اقتصاد اسلامی (۰)
  • فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی (۰)
  • فصلنامه اقتصاد مقداری (۰)
  • فصلنامه اقتصاد و الگوسازی (۰)
  • فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری (۰)
  • فصلنامه المپیک (۰)
  • فصلنامه امنیت پژوهی (۰)
  • فصلنامه انتظام اجتماعی (۰)
  • فصلنامه اندازه گیری تربیتی (۰)
  • فصلنامه اندیشه دینی (۰)
  • فصلنامه اندیشه نوین دینی (۰)
  • فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (۰)
  • فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی (۰)
  • فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی (۰)
  • فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (۰)
  • فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (۰)
  • فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای (۰)
  • فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (۰)
  • فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی (۰)
  • فصلنامه بهبود مدیریت (۰)
  • فصلنامه بورس اوراق بهادار (۰)
  • فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک (۰)
  • فصلنامه بین المللی مدیریت مالی و حسابداری مدیریت (۰)
  • فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (۰)
  • فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (۰)
  • فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (۰)
  • فصلنامه پژوهش حقوق کیفری (۰)
  • فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (۰)
  • فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی (۰)
  • فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی (۰)
  • فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی (۰)
  • فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی (۰)
  • فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی (۰)
  • فصلنامه پژوهش دینی (۰)
  • فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی (۰)
  • فصلنامه پژوهش نامه زنان (۰)
  • فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های ارتباطی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران (۰)
  • فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های تاریخی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری (۰)
  • فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری (۰)
  • فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های حفاظتی – امنیتی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (۰)
  • فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل (۰)
  • فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های فلسفی – کلامی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش (۰)
  • فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های مشاوره (۰)
  • فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه (۰)
  • فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (۰)
  • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی (۰)
  • فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (۰)
  • فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری (۰)
  • فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (۰)
  • فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (۰)
  • فصلنامه پژوهشهای روستایی (۰)
  • فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام (۰)
  • فصلنامه تاریخ روابط خارجی (۰)
  • فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (۰)
  • فصلنامه تاریخ فلسفه (۰)
  • فصلنامه تازه های علوم شناختی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق) (۰)
  • فصلنامه تحقیقات اقتصادی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین (۰)
  • فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (۰)
  • فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (۰)
  • فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی (۰)
  • فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی (۰)
  • فصلنامه تعالی حقوق (۰)
  • فصلنامه تعلیم و تربیت (۰)
  • فصلنامه توسعه اجتماعی (۰)
  • فصلنامه توسعه سازمانی پلیس (۰)
  • فصلنامه توسعه کارآفرینی (۰)
  • فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی (۰)
  • فصلنامه جامعه شناسی کاربردی (۰)
  • فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه (۰)
  • فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۰)
  • فصلنامه جغرافیا (۰)
  • فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) (۰)
  • فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای (۰)
  • فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط (۰)
  • فصلنامه جغرافیای طبیعی (۰)
  • فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی (۰)
  • فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی (۰)
  • فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی (۰)
  • فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری (۰)
  • فصلنامه حرکت (۰)
  • فصلنامه حرکت (۰)
  • فصلنامه حقوق اسلامی (۰)
  • فصلنامه حکمت معاصر (۰)
  • فصلنامه حکمت و فلسفه (۰)
  • فصلنامه خانواده پژوهی (۰)
  • فصلنامه خانواده و پژوهش (۰)
  • فصلنامه خردنامه صدرا (۰)
  • فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران (۰)
  • فصلنامه دانش حسابداری (۰)
  • فصلنامه دانش حسابداری مالی (۰)
  • فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (۰)
  • فصلنامه دانش حسابرسی (۰)
  • فصلنامه دانش سرمایه گذاری (۰)
  • فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (۰)
  • فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (۰)
  • فصلنامه دراسات الادب المعاصر (۰)
  • فصلنامه دولت پژوهی (۰)
  • فصلنامه راهبرد (۰)
  • فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی (۰)
  • فصلنامه راهبرد اقتصادی (۰)
  • فصلنامه راهبرد دفاعی (۰)
  • فصلنامه راهبرد فرهنگ (۰)
  • فصلنامه راهور (۰)
  • فصلنامه رسانه (۰)
  • فصلنامه رشد زبان های خارجی (۰)
  • فصلنامه رفاه اجتماعی (۰)
  • فصلنامه رهیافت (۰)
  • فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی (۰)
  • فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی (۰)
  • فصلنامه روابط خارجی (۰)
  • فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی (۰)
  • فصلنامه روان شناسی کاربردی (۰)
  • فصلنامه روان شناسی مدرسه (۰)
  • فصلنامه روانشناسی (۰)
  • فصلنامه روانشناسی بالینی (۰)
  • فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (۰)
  • فصلنامه روانشناسی تربیتی (۰)
  • فصلنامه روانشناسی سلامت (۰)
  • فصلنامه روانشناسی شناختی (۰)
  • فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی (۰)
  • فصلنامه روش شناسی علوم انسانی (۰)
  • فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی (۰)
  • فصلنامه رویش روان شناسی (۰)
  • فصلنامه زبان شناسی اجتماعی (۰)
  • فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (۰)
  • فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (۰)
  • فصلنامه زن و جامعه (۰)
  • فصلنامه سراج منیر (۰)
  • فصلنامه سفینه (۰)
  • فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران (۰)
  • فصلنامه سیاست (۰)
  • فصلنامه سیاست جهانی (۰)
  • فصلنامه سیاست خارجی (۰)
  • فصلنامه سیاست دفاعی (۰)
  • فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان (۰)
  • فصلنامه سیاستگذاری عمومی (۰)
  • فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی (۰)
  • فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) (۰)
  • فصلنامه شیعه شناسی (۰)
  • فصلنامه عرفان اسلامی (۰)
  • فصلنامه علوم اجتماعی (۰)
  • فصلنامه علوم انسانی (۰)
  • فصلنامه علوم حدیث (۰)
  • فصلنامه علوم روانشناختی (۰)
  • فصلنامه علوم زیستی ورزشی (۰)
  • فصلنامه علوم سیاسی (۰)
  • فصلنامه علوم مدیریت ایران (۰)
  • فصلنامه علوم و فنون مرزی (۰)
  • فصلنامه علوم و فنون نظامی (۰)
  • فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (۰)
  • فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی (۰)
  • فصلنامه فرهنگ رضوی (۰)
  • فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی (۰)
  • فصلنامه فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده (۰)
  • فصلنامه فضای جغرافیایی (۰)
  • فصلنامه فقه و اصول (۰)
  • فصلنامه فلسفه دین (۰)
  • فصلنامه فیزیولوژی ورزشی (۰)
  • فصلنامه قبسات (۰)
  • فصلنامه کارآگاه (۰)
  • فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (۰)
  • فصلنامه کهن نامه ادب پارسی (۰)
  • فصلنامه کودکان استثنایی (۰)
  • فصلنامه گنجینه اسناد (۰)
  • فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب) (۰)
  • فصلنامه متن پژوهی ادبی (۰)
  • فصلنامه مجلس و راهبرد (۰)
  • فصلنامه مدرس علوم انسانی (۰)
  • فصلنامه مدرس علوم انسانی ( برنامه ریزی و آمایش فضا ) (۰)
  • فصلنامه مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) (۰)
  • فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) (۰)
  • فصلنامه مدلسازی اقتصادی (۰)
  • فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت (۰)
  • فصلنامه مدیریت اسلامی (۰)
  • فصلنامه مدیریت بازرگانی (۰)
  • فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (۰)
  • فصلنامه مدیریت دولتی (۰)
  • فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی (۰)
  • فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات (۰)
  • فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (۰)
  • فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی (۰)
  • فصلنامه مدیریت نظامی (۰)
  • فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (۰)
  • فصلنامه مشکوه (۰)
  • فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (۰)
  • فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی (۰)
  • فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (۰)
  • فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی (۰)
  • فصلنامه مطالعات اسلامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی (۰)
  • فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (۰)
  • فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی (۰)
  • فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (۰)
  • فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات برنامه درسی (۰)
  • فصلنامه مطالعات بین المللی (۰)
  • فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس (۰)
  • فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی (۰)
  • فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور (۰)
  • فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم (۰)
  • فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (۰)
  • فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (۰)
  • فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی (۰)
  • فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی (۰)
  • فصلنامه مطالعات ترجمه (۰)
  • فصلنامه مطالعات تفسیری (۰)
  • فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران (۰)
  • فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری (۰)
  • فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک (۰)
  • فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی (۰)
  • فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (۰)
  • فصلنامه مطالعات حقوقی (۰)
  • فصلنامه مطالعات خاورمیانه (۰)
  • فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک (۰)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی (۰)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج (۰)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (۰)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (۰)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (۰)
  • فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی (۰)
  • فصلنامه مطالعات روابط بین الملل (۰)
  • فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی (۰)
  • فصلنامه مطالعات روانشناختی (۰)
  • فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی (۰)
  • فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (۰)
  • فصلنامه مطالعات شبه قاره (۰)
  • فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات (۰)
  • فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (۰)
  • فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (۰)
  • فصلنامه مطالعات قرآنی (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی (۰)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری (۰)
  • فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (۰)
  • فصلنامه مطالعات ملی (۰)
  • فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (۰)
  • فصلنامه مطالعات منابع انسانی (۰)
  • فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (۰)
  • فصلنامه مطالعات میان فرهنگی (۰)
  • فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای (۰)
  • فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (۰)
  • فصلنامه معرفت ادیان (۰)
  • فصلنامه معرفت فلسفی (۰)
  • فصلنامه مقالات و بررسیها (۰)
  • فصلنامه منابع انسانی ناجا (۰)
  • فصلنامه مهارت آموزی (۰)
  • فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (۰)
  • فصلنامه ناتوانی های یادگیری (۰)
  • فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد (۰)
  • فصلنامه نقد ادبی (۰)
  • فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی (۰)
  • فصلنامه نوآوری های آموزشی (۰)
  • کاوش نامه ادبیات تطبیقی (۰)
  • ماهنامه معرفت (۰)
  • مجله آموزش زبان انگلیسی (۰)
  • مجله آموزش عالی (۰)
  • مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار (۰)
  • مجله آموزش مهارت های زبان (۰)
  • مجله آموزه های قرآنی (۰)
  • مجله ادبیات پارسی معاصر (۰)
  • مجله ادبیات عرفانی (۰)
  • مجله اقتصاد منابع طبیعی (۰)
  • مجله اقتصاد منابع طبیعی (۰)
  • مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی (۰)
  • مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها (۰)
  • مجله اللغه العربیه و آدابها (۰)
  • مجله الهیات تطبیقی (۰)
  • مجله اندیشه آماد (۰)
  • مجله ایرانی امور بین الملل (۰)
  • مجله ایرانی مطالعات مدیریت (۰)
  • مجله ایرانی امور بین الملل (۰)
  • مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (۰)
  • مجله بین المللی انجمن باستان شناسان ایرانی (۰)
  • مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات (۰)
  • مجله بین المللی علوم انسانی (۰)
  • مجله پژوهش سیاست (۰)
  • مجله پژوهش سیاست (۰)
  • مجله پژوهش های اخلاقی (۰)
  • مجله پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) (۰)
  • مجله پژوهش های اعتقادی کلامی (۰)
  • مجله پژوهش های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده (۰)
  • مجله پژوهش های باستان شناسی (۰)
  • مجله پژوهش های برنامه درسی (۰)
  • مجله پژوهش های بوم شناسی شهری (۰)
  • مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (۰)
  • مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (۰)
  • مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی (۰)
  • مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (۰)
  • مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (۰)
  • مجله پژوهش های سیاست اسلامی (۰)
  • مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (۰)
  • مجله پژوهش های فقهی (۰)
  • مجله پژوهش های قرآن و حدیث (۰)
  • مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی (۰)
  • مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی (۰)
  • مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی (۰)
  • مجله پژوهش های مدیریت عمومی (۰)
  • مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی (۰)
  • مجله پژوهشهای حقوقی (۰)
  • مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (۰)
  • مجله پیشرفت های حسابداری (۰)
  • مجله تأملات فلسفی (۰)
  • مجله تاریخ ایران (۰)
  • مجله تاریخ علم (۰)
  • مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری (۰)
  • مجله تاریخ و تمدن اسلامی (۰)
  • مجله تحقیقات حقوقی (۰)
  • مجله تحقیقات در زبانشناسی کاربردی (۰)
  • مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث (۰)
  • مجله ترویج علم (۰)
  • مجله تعامل انسان و اطلاعات (۰)
  • مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی (۰)
  • مجله جامعه شناسی ایران (۰)
  • مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام (۰)
  • مجله جامعه شناسی نهاد های اجتماعی (۰)
  • مجله جستار های زبانی (۰)
  • مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (۰)
  • مجله جغرافیا و توسعه (۰)
  • مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (۰)
  • مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی (۰)
  • مجله حسابداری مالی (۰)
  • مجله حسابداری مدیریت (۰)
  • مجله حقوق خصوصی (۰)
  • مجله حقوقی بین المللی (۰)
  • مجله حقوقی دادگستری (۰)
  • مجله دانش سیاسی (۰)
  • مجله دانش سیاسی و بین المللی (۰)
  • مجله دانش و توسعه (۰)
  • مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۰)
  • مجله دراسات فی العلوم الانسانیه (۰)
  • مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (۰)
  • مجله دستاورد های روانشناختی (۰)
  • مجله راهبرد مدیریت مالی (۰)
  • مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی (۰)
  • مجله روانشناسی نظامی (۰)
  • مجله زبان و ادبیات عربی (۰)
  • مجله زبان و ادبیات فارسی (۰)
  • مجله زبانشناسی کاربردی (۰)
  • مجله زبانشناسی و گویش های خراسان (۰)
  • مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (۰)
  • مجله سخن تاریخ (۰)
  • مجله سیاست گذاری اقتصادی (۰)
  • مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (۰)
  • مجله علوم انسانی (۰)
  • مجله فلسفه علم (۰)
  • مجله فلسفه و کلام اسلامی (۰)
  • مجله فنون ادبی (۰)
  • مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی (۰)
  • مجله قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) (۰)
  • مجله کتاب قیم (۰)
  • مجله متن شناسی ادب فارسی (۰)
  • مجله مخاطرات محیط طبیعی (۰)
  • مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (۰)
  • مجله مدیریت برند (۰)
  • مجله مدیریت تولید و عملیات (۰)
  • مجله مدیریت دارایی و تامین مالی (۰)
  • مجله مدیریت سرمایه اجتماعی (۰)
  • مجله مدیریت فرهنگ سازمانی (۰)
  • مجله مدیریت نوآوری (۰)
  • مجله مدیریت و توسعه ورزش (۰)
  • مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی (۰)
  • مجله مطالعات اجتماعی ایران (۰)
  • مجله مطالعات ادبیات کودک (۰)
  • مجله مطالعات اقتصاد بین الملل (۰)
  • مجله مطالعات اقتصادی (۰)
  • مجله مطالعات ایرانی (۰)
  • مجله مطالعات باستان شناسی (۰)
  • مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی (۰)
  • مجله مطالعات حقوق تطبیقی (۰)
  • مجله مطالعات روانشناسی تربیتی (۰)
  • مجله مطالعات زبان فرانسه (۰)
  • مجله مطالعات طب ورزشی (۰)
  • مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی (۰)
  • مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) (۰)
  • مجله مطالعات مدیریت ورزشی (۰)
  • مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (۰)
  • مجله نامه مفید (۰)
  • مجله نظارت و بازرسی (۰)
  • نامه فرهنگستان (۰)
  • نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه (۰)
  • نشریه آموزش علوم دریایی (۰)
  • نشریه آموزش و ارزشیابی (۰)
  • نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (۰)
  • نشریه آموزه های حقوق کیفری (۰)
  • نشریه آموزه های فقه مدنی (۰)
  • نشریه آموزه های فلسفه اسلامی (۰)
  • نشریه آینده پژوهی دفاعی (۰)
  • نشریه آینده پژوهی مدیریت (۰)
  • نشریه ادب عربی (۰)
  • نشریه ادب فارسی (۰)
  • نشریه ادبیات پایداری (۰)
  • نشریه ادبیات تطبیقی (۰)
  • نشریه ادبیات حماسی (۰)
  • نشریه ادیان و عرفان (۰)
  • نشریه اسناد بهارستان (۰)
  • نشریه اقتصاد پولی، مالی (۰)
  • نشریه اقتصاد شهری (۰)
  • نشریه اقتصاد مالی (۰)
  • نشریه اقتصاد و تجارت نوین (۰)
  • نشریه امنیت ملی (۰)
  • نشریه اندیشه مدیریت راهبردی (۰)
  • نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران (۰)
  • نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری (۰)
  • نشریه بین المللی روانشناسی (۰)
  • نشریه بین المللی علوم رفتاری (۰)
  • نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان (۰)
  • نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (۰)
  • نشریه پژوهش در ورزش تربیتی (۰)
  • نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (۰)
  • نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (۰)
  • نشریه پژوهش سیاست نظری (۰)
  • نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی (۰)
  • نشریه پژوهش های اقلیم شناسی (۰)
  • نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران (۰)
  • نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی (۰)
  • نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران (۰)
  • نشریه پژوهش های تربیتی (۰)
  • نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر (۰)
  • نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (۰)
  • نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی (۰)
  • نشریه پژوهش های زبان شناسی (۰)
  • نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (۰)
  • نشریه پژوهش های زبانی (۰)
  • نشریه پژوهش های علوم تاریخی (۰)
  • نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (۰)
  • نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی (۰)
  • نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری (۰)
  • نشریه پژوهش های هستی شناختی (۰)
  • نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (۰)
  • نشریه پژوهشهای ایران شناسی (۰)
  • نشریه پژوهشهای روان شناختی (۰)
  • نشریه پژوهشهای معرفت شناختی (۰)
  • نشریه تاریخ ادبیات (۰)
  • نشریه تاریخ اسلام و ایران (۰)
  • نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (۰)
  • نشریه تحقیقات اسلامی (۰)
  • نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی (۰)
  • نشریه تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی (۰)
  • نشریه تحقیقات مالی (۰)
  • نشریه تحقیقات مالی اسلامی (۰)
  • نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی (۰)
  • نشریه تدریس پژوهی (۰)
  • نشریه تربیت اسلامی (۰)
  • نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (۰)
  • نشریه توسعه محلی (روستایی – شهری) (۰)
  • نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش (۰)
  • نشریه جامعه شناسی تاریخی (۰)
  • نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات (۰)
  • نشریه جاویدان خرد (۰)
  • نشریه جستار های سیاسی معاصر (۰)
  • نشریه جستارهای فلسفه دین (۰)
  • نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام (۰)
  • نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (۰)
  • نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی (۰)
  • نشریه جغرافیای سیاسی (۰)
  • نشریه چاپ و نشر (۰)
  • نشریه حسابداری دولتی (۰)
  • نشریه حقوق اداری (۰)
  • نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) (۰)
  • نشریه حکمت سینوی (مشکوه النور) (۰)
  • نشریه حکمت صدرایی (۰)
  • نشریه دانش حقوق عمومی (۰)
  • نشریه دانش حقوق مدنی (۰)
  • نشریه دانش مدیریت (۰)
  • نشریه دیدگاه های حقوق قضایی (۰)
  • نشریه دین و ارتباطات (۰)
  • نشریه راهبرد توسعه (۰)
  • نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری (۰)
  • نشریه رساله التقریب (۰)
  • نشریه رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی (۰)
  • نشریه رفتار حرکتی (۰)
  • نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث (۰)
  • نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت (۰)
  • نشریه روانشناسی خانواده (۰)
  • نشریه روانشناسی معاصر (۰)
  • نشریه رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) (۰)
  • نشریه رویکردهای نوین آموزشی (۰)
  • نشریه زبان پژوهی (۰)
  • نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی (۰)
  • نشریه زبان و ادب فارسی (۰)
  • نشریه زبان و زبان شناسی (۰)
  • نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی (۰)
  • نشریه شناخت اجتماعی (۰)
  • نشریه طب ورزشی (۰)
  • نشریه عصب روانشناسی (۰)
  • نشریه علوم اجتماعی (۰)
  • نشریه علوم تربیتی (۰)
  • نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام (۰)
  • نشریه غرب شناسی بنیادی (۰)
  • نشریه فرهنگ ایلام (۰)
  • نشریه فرهنگ و ادبیات عامه (۰)
  • نشریه فقه و حقوق اسلامی (۰)
  • نشریه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (۰)
  • نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی (۰)
  • نشریه فلسفه تربیت (۰)
  • نشریه قلم (۰)
  • نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (۰)
  • نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی (۰)
  • نشریه گردشگری شهری (۰)
  • نشریه گردشگری و توسعه (۰)
  • نشریه متافیزیک (۰)
  • نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی (۰)
  • نشریه مدیریت اطلاعات (۰)
  • نشریه مدیریت بحران (۰)
  • نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها (۰)
  • نشریه مدیریت بهره وری (۰)
  • نشریه مدیریت صنعتی (۰)
  • نشریه مدیریت فردا (۰)
  • نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش (۰)
  • نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی (۰)
  • نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی (۰)
  • نشریه مدیریت ورزشی (۰)
  • نشریه مسائل اجتماعی ایران (۰)
  • نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی (۰)
  • نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده (۰)
  • نشریه مطالعات آموزش و یادگیری (۰)
  • نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری (۰)
  • نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی (۰)
  • نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (۰)
  • نشریه مطالعات تاریخی جنگ (۰)
  • نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (۰)
  • نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی (۰)
  • نشریه مطالعات جامعه شناختی (۰)
  • نشریه مطالعات حقوق انرژی (۰)
  • نشریه مطالعات حقوق عمومی (۰)
  • نشریه مطالعات رسانه های نوین (۰)
  • نشریه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه (۰)
  • نشریه مطالعات زبان و گویش ‌های غرب ایران (۰)
  • نشریه مطالعات زبانی بلاغی (۰)
  • نشریه مطالعات زن و خانواده (۰)
  • نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام (۰)
  • نشریه مطالعات عرفانی (۰)
  • نشریه مطالعات فهم حدیث (۰)
  • نشریه مطالعات قرآن و حدیث (۰)
  • نشریه مطالعات قرائت قرآن (۰)
  • نشریه مطالعات کاربردی زبان (۰)
  • نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (۰)
  • نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (۰)
  • نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) (۰)
  • نشریه معرفت اقتصاد اسلامی (۰)
  • نشریه معرفت کلامی (۰)
  • نشریه منطق پژوهی (۰)
  • نشریه نامه آموزش عالی (۰)
  • نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (۰)
  • نشریه نامه انسان شناسی (۰)
  • نشریه نثر پژوهی ادب فارسی (۰)
  • نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی (۰)
  • نشریه نقد و نظریه ادبی (۰)
  • نشریه نوآوری و ارزش آفرینی (۰)
  • نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) (۰)
  • نشریه هیدروژئومورفولوژی (۰)
  • نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی (۰)
  • نشریه تحقیقات اسلامی (۰)
  • نشریه چاپ و نشر (۰)
  • 0