جداسازی سالمونلا از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسب‌های مبتلا به گورم

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه هیستوپاتولوژی اثرات مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل با سیلور سولفادیازین بر ترمیم زخم‌ سوختگی آلوده به پزودوموناس آئروژینوزا در پوست موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص‌های مقاومت انسولینی در موش سوری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر، متابولیت‌ها و کورتیزول خون در میش‌های نژاد قزل

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی آنتی‌ژن‌های مایع هیداتیک و دفعی-‌ترشحی پروتواسکولکس و لایه ژرمینال در تشخیص هیداتیدوز

۱۰,۰۰۰ ریال

وقوع درماتوفیتوز در گروه‌های سنی مختلف در یکی از گاوداری‌های شیری اطراف تهران

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی ماکروسکوپیک تأثیر فیبرین غنی از پلاکت بر روند التیام زخم ثانویه پوست در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه اثرات محافظتی ویتامین E در برابر صدمات جنینی ایجادشده توسط لیپوپلی‌ساکارید‌ها در موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال
0