• پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (۱)
 • پژوهشنامه سبک زندگی (۰)
 • دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی (۰)
 • دو فصلنامه قرآن شناخت (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی (۰)
 • فصلنامه آیین حکمت (۰)
 • فصلنامه اخلاق (۰)
 • فصلنامه الهیات هنر (۰)
 • فصلنامه انتظار موعود (۰)
 • فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های قرآنی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مهدوی (۰)
 • فصلنامه تاریخ اسلام (۰)
 • فصلنامه تحقیقات کلامی (۰)
 • فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی (۰)
 • فصلنامه حکمت اسلامی (۰)
 • فصلنامه حکومت اسلامی (۰)
 • فصلنامه ذهن (۰)
 • فصلنامه روان شناسی و دین (۰)
 • فصلنامه سیاست متعالیه (۰)
 • فصلنامه عصر آدینه (۰)
 • فصلنامه علوم سیاسی (۰)
 • فصلنامه کاوشی نو در فقه اسلامی (۰)
 • فصلنامه کلام اسلامی (۰)
 • فصلنامه مشرق موعود (۰)
 • فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی (۰)
 • فصلنامه میقات حج (۰)
 • فصلنامه نقد و نظر (۰)
 • مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی (۰)
 • مجله حدیث و اندیشه (۰)
 • مجله دین و سیاست فرهنگی (۰)
 • مجله فقه حکومتی (۰)
 • مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث (۰)
 • مجله مطالعات فقه امامیه (۰)
 • نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی (۰)
 • نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی (۰)
 • نشریه امامت پژوهی (۰)
 • نشریه پژوهش های عقلی نوین (۰)
 • نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش (۰)
 • نشریه حکمت اسرا (۰)
 • نشریه عقل و دین (۰)
 • نشریه مطالعات اصول فقه امامیه (۰)
 • نشریه معارف عقلی (۰)
 • نشریه معرفت اخلاقی (۰)
 • نشریه معرفت سیاسی (۰)
 • 0