• ۵۶ نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (۰)
 • ۶۱۵. پژوهشنامه علم‌ سنجی (۰)
 • Iranian Economic Review (۰)
 • Iranian Journal of Educational Sociology (۰)
 • Iranian Journal of English for Academic Purposes (۰)
 • Iranian Review of Foreign Affairs (۰)
 • Journal of Language and Translation (۰)
 • Journal of Money & Economy (۰)
 • Religious Inquiries (۰)
 • World Sociopolitical Studies (۰)
 • پژوهش نامه اخلاق (۰)
 • پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده (۰)
 • پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (۰)
 • پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (۰)
 • پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (۰)
 • پژوهش نامه تاریخ اسلام (۰)
 • پژوهش نامه روانشناسی مثبت (۰)
 • پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان (۰)
 • پژوهش نامه قرآن و حدیث (۰)
 • پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (۰)
 • پژوهش نامه مدیریت تحول (۰)
 • پژوهش نامه مطالعات مرزی (۰)
 • پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی (۰)
 • پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (۰)
 • پژوهش نامه ی علوی (۰)
 • پژوهشنامه ادب حماسی (۰)
 • پژوهشنامه ادب غنایی (۰)
 • پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (۰)
 • پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی (۰)
 • پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی (۰)
 • پژوهشنامه ادیان (۰)
 • پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (۰)
 • پژوهشنامه اقتصاد کلان (۰)
 • پژوهشنامه اقتصادی (۰)
 • پژوهشنامه انقلاب اسلامی (۰)
 • پژوهشنامه بازرگانی (۰)
 • پژوهشنامه بیمه (۰)
 • پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (۰)
 • پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (۰)
 • پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران (۰)
 • پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (۰)
 • پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (۰)
 • پژوهشنامه حقوق اسلامی (۰)
 • پژوهشنامه حقوق کیفری (۰)
 • پژوهشنامه خراسان بزرگ (۰)
 • پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی (۰)
 • پژوهشنامه عرفان (۰)
 • پژوهشنامه علم‌ سنجی (۰)
 • پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (۰)
 • پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (۰)
 • پژوهشنامه علوم سیاسی (۰)
 • پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) (۰)
 • پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۰)
 • پژوهشنامه کلام (۰)
 • پژوهشنامه مالیات (۰)
 • پژوهشنامه متین (۰)
 • پژوهشنامه مدیریت اجرایی (۰)
 • پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (۰)
 • پژوهشنامه مذاهب اسلامی (۰)
 • پژوهشنامه معارف قرآنی (۰)
 • پژوهشنامه نقد ادب عربی (۰)
 • پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت (۰)
 • پژوهشنامه نهج البلاغه (۰)
 • دو فصلنامه آمایش سرزمین (۰)
 • دو فصلنامه آینه میراث (۰)
 • دو فصلنامه اخلاق وحیانی (۰)
 • دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی (۰)
 • دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای (۰)
 • دو فصلنامه انسان پژوهی دینی (۰)
 • دو فصلنامه بانوان شیعه (۰)
 • دو فصلنامه بانوان شیعه (۰)
 • دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه (۰)
 • دو فصلنامه بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه (۰)
 • دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش در توانبخشی ورزشی (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (۰)
 • دو فصلنامه پژوهش های علم و دین (۰)
 • دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی (۰)
 • دو فصلنامه پلیس زن (۰)
 • دو فصلنامه تاریخ و فرهنگ (۰)
 • دو فصلنامه تفکر و کودک (۰)
 • دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران (۰)
 • دو فصلنامه جستارهای تاریخی (۰)
 • دو فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (۰)
 • دو فصلنامه جمعیت (۰)
 • دو فصلنامه حدیث پژوهی (۰)
 • دو فصلنامه دانش های بومی ایران (۰)
 • دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (۰)
 • دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی (۰)
 • دو فصلنامه رسانه و فرهنگ (۰)
 • دو فصلنامه زبان شناخت (۰)
 • دو فصلنامه شناخت (۰)
 • دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش (۰)
 • دو فصلنامه فقه مقارن (۰)
 • دو فصلنامه فلسفه (۰)
 • دو فصلنامه قرآن و علم (۰)
 • دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی (۰)
 • دو فصلنامه مدیریت مدرسه (۰)
 • دو فصلنامه مشاوره کاربردی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی (۰)
 • دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم (۰)
 • دو فصلنامه منهاج (۰)
 • دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی (۰)
 • دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی (۰)
 • دو ماهنامه بررسی های بازرگانی (۰)
 • دو ماهنامه دانشور رفتار (۰)
 • فصلنامه آفاق امنیت (۰)
 • فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا (۰)
 • فصلنامه آمایش محیط (۰)
 • فصلنامه آموزش در علوم انتظامی (۰)
 • فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (۰)
 • فصلنامه آینه معرفت (۰)
 • فصلنامه إضاءات نقدیه فی الأدبین العربی والفارسی (۰)
 • فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (۰)
 • فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (۰)
 • فصلنامه ادب پژوهی (۰)
 • فصلنامه ادب پژوهی (۰)
 • فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (۰)
 • فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین (۰)
 • فصلنامه اطلاع شناسی (۰)
 • فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) (۰)
 • فصلنامه اعتیاد پژوهی (۰)
 • فصلنامه اقتصاد اسلامی (۰)
 • فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی (۰)
 • فصلنامه اقتصاد مقداری (۰)
 • فصلنامه اقتصاد و الگوسازی (۰)
 • فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری (۰)
 • فصلنامه المپیک (۰)
 • فصلنامه امنیت پژوهی (۰)
 • فصلنامه انتظام اجتماعی (۰)
 • فصلنامه اندازه گیری تربیتی (۰)
 • فصلنامه اندیشه دینی (۰)
 • فصلنامه اندیشه نوین دینی (۰)
 • فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (۰)
 • فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی (۰)
 • فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی (۰)
 • فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (۰)
 • فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (۰)
 • فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای (۰)
 • فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (۰)
 • فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی (۰)
 • فصلنامه بهبود مدیریت (۰)
 • فصلنامه بورس اوراق بهادار (۰)
 • فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک (۰)
 • فصلنامه بین المللی مدیریت مالی و حسابداری مدیریت (۰)
 • فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (۰)
 • فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (۰)
 • فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (۰)
 • فصلنامه پژوهش حقوق کیفری (۰)
 • فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (۰)
 • فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی (۰)
 • فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی (۰)
 • فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی (۰)
 • فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی (۰)
 • فصلنامه پژوهش دینی (۰)
 • فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی (۰)
 • فصلنامه پژوهش نامه زنان (۰)
 • فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های ارتباطی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران (۰)
 • فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های تاریخی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری (۰)
 • فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری (۰)
 • فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های حفاظتی – امنیتی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (۰)
 • فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل (۰)
 • فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های فلسفی – کلامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های مشاوره (۰)
 • فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه (۰)
 • فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (۰)
 • فصلنامه پژوهش های جغرافیایی (۰)
 • فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (۰)
 • فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری (۰)
 • فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (۰)
 • فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (۰)
 • فصلنامه پژوهشهای روستایی (۰)
 • فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام (۰)
 • فصلنامه تاریخ روابط خارجی (۰)
 • فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (۰)
 • فصلنامه تاریخ فلسفه (۰)
 • فصلنامه تازه های علوم شناختی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق) (۰)
 • فصلنامه تحقیقات اقتصادی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین (۰)
 • فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (۰)
 • فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (۰)
 • فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی (۰)
 • فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی (۰)
 • فصلنامه تعالی حقوق (۰)
 • فصلنامه تعلیم و تربیت (۰)
 • فصلنامه توسعه اجتماعی (۰)
 • فصلنامه توسعه سازمانی پلیس (۰)
 • فصلنامه توسعه کارآفرینی (۰)
 • فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی (۰)
 • فصلنامه جامعه شناسی کاربردی (۰)
 • فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه (۰)
 • فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۰)
 • فصلنامه جغرافیا (۰)
 • فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) (۰)
 • فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای (۰)
 • فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط (۰)
 • فصلنامه جغرافیای طبیعی (۰)
 • فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی (۰)
 • فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی (۰)
 • فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی (۰)
 • فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری (۰)
 • فصلنامه حرکت (۰)
 • فصلنامه حرکت (۰)
 • فصلنامه حقوق اسلامی (۰)
 • فصلنامه حکمت معاصر (۰)
 • فصلنامه حکمت و فلسفه (۰)
 • فصلنامه خانواده پژوهی (۰)
 • فصلنامه خانواده و پژوهش (۰)
 • فصلنامه خردنامه صدرا (۰)
 • فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران (۰)
 • فصلنامه دانش حسابداری (۰)
 • فصلنامه دانش حسابداری مالی (۰)
 • فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (۰)
 • فصلنامه دانش حسابرسی (۰)
 • فصلنامه دانش سرمایه گذاری (۰)
 • فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (۰)
 • فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (۰)
 • فصلنامه دراسات الادب المعاصر (۰)
 • فصلنامه دولت پژوهی (۰)
 • فصلنامه راهبرد (۰)
 • فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی (۰)
 • فصلنامه راهبرد اقتصادی (۰)
 • فصلنامه راهبرد دفاعی (۰)
 • فصلنامه راهبرد فرهنگ (۰)
 • فصلنامه راهور (۰)
 • فصلنامه رسانه (۰)
 • فصلنامه رشد زبان های خارجی (۰)
 • فصلنامه رفاه اجتماعی (۰)
 • فصلنامه رهیافت (۰)
 • فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی (۰)
 • فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی (۰)
 • فصلنامه روابط خارجی (۰)
 • فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی (۰)
 • فصلنامه روان شناسی کاربردی (۰)
 • فصلنامه روان شناسی مدرسه (۰)
 • فصلنامه روانشناسی (۰)
 • فصلنامه روانشناسی بالینی (۰)
 • فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (۰)
 • فصلنامه روانشناسی تربیتی (۰)
 • فصلنامه روانشناسی سلامت (۰)
 • فصلنامه روانشناسی شناختی (۰)
 • فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی (۰)
 • فصلنامه روش شناسی علوم انسانی (۰)
 • فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی (۰)
 • فصلنامه رویش روان شناسی (۰)
 • فصلنامه زبان شناسی اجتماعی (۰)
 • فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (۰)
 • فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (۰)
 • فصلنامه زن و جامعه (۰)
 • فصلنامه سراج منیر (۰)
 • فصلنامه سفینه (۰)
 • فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران (۰)
 • فصلنامه سیاست (۰)
 • فصلنامه سیاست جهانی (۰)
 • فصلنامه سیاست خارجی (۰)
 • فصلنامه سیاست دفاعی (۰)
 • فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان (۰)
 • فصلنامه سیاستگذاری عمومی (۰)
 • فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی (۰)
 • فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) (۰)
 • فصلنامه شیعه شناسی (۰)
 • فصلنامه عرفان اسلامی (۰)
 • فصلنامه علوم اجتماعی (۰)
 • فصلنامه علوم انسانی (۰)
 • فصلنامه علوم حدیث (۰)
 • فصلنامه علوم روانشناختی (۰)
 • فصلنامه علوم زیستی ورزشی (۰)
 • فصلنامه علوم سیاسی (۰)
 • فصلنامه علوم مدیریت ایران (۰)
 • فصلنامه علوم و فنون مرزی (۰)
 • فصلنامه علوم و فنون نظامی (۰)
 • فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (۰)
 • فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی (۰)
 • فصلنامه فرهنگ رضوی (۰)
 • فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی (۰)
 • فصلنامه فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده (۰)
 • فصلنامه فضای جغرافیایی (۰)
 • فصلنامه فقه و اصول (۰)
 • فصلنامه فلسفه دین (۰)
 • فصلنامه فیزیولوژی ورزشی (۰)
 • فصلنامه قبسات (۰)
 • فصلنامه کارآگاه (۰)
 • فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (۰)
 • فصلنامه کهن نامه ادب پارسی (۰)
 • فصلنامه کودکان استثنایی (۰)
 • فصلنامه گنجینه اسناد (۰)
 • فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب) (۰)
 • فصلنامه متن پژوهی ادبی (۰)
 • فصلنامه مجلس و راهبرد (۰)
 • فصلنامه مدرس علوم انسانی (۰)
 • فصلنامه مدرس علوم انسانی ( برنامه ریزی و آمایش فضا ) (۰)
 • فصلنامه مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) (۰)
 • فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) (۰)
 • فصلنامه مدلسازی اقتصادی (۰)
 • فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت (۰)
 • فصلنامه مدیریت اسلامی (۰)
 • فصلنامه مدیریت بازرگانی (۰)
 • فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (۰)
 • فصلنامه مدیریت دولتی (۰)
 • فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی (۰)
 • فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات (۰)
 • فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (۰)
 • فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی (۰)
 • فصلنامه مدیریت نظامی (۰)
 • فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (۰)
 • فصلنامه مشکوه (۰)
 • فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (۰)
 • فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی (۰)
 • فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (۰)
 • فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی (۰)
 • فصلنامه مطالعات اسلامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی (۰)
 • فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (۰)
 • فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی (۰)
 • فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (۰)
 • فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات برنامه درسی (۰)
 • فصلنامه مطالعات بین المللی (۰)
 • فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس (۰)
 • فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی (۰)
 • فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور (۰)
 • فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم (۰)
 • فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (۰)
 • فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (۰)
 • فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی (۰)
 • فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی (۰)
 • فصلنامه مطالعات ترجمه (۰)
 • فصلنامه مطالعات تفسیری (۰)
 • فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران (۰)
 • فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری (۰)
 • فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک (۰)
 • فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی (۰)
 • فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (۰)
 • فصلنامه مطالعات حقوقی (۰)
 • فصلنامه مطالعات خاورمیانه (۰)
 • فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک (۰)
 • فصلنامه مطالعات راهبردی (۰)
 • فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج (۰)
 • فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (۰)
 • فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (۰)
 • فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (۰)
 • فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی (۰)
 • فصلنامه مطالعات روابط بین الملل (۰)
 • فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی (۰)
 • فصلنامه مطالعات روانشناختی (۰)
 • فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی (۰)
 • فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (۰)
 • فصلنامه مطالعات شبه قاره (۰)
 • فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات (۰)
 • فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (۰)
 • فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (۰)
 • فصلنامه مطالعات قرآنی (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی (۰)
 • فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری (۰)
 • فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (۰)
 • فصلنامه مطالعات ملی (۰)
 • فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (۰)
 • فصلنامه مطالعات منابع انسانی (۰)
 • فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (۰)
 • فصلنامه مطالعات میان فرهنگی (۰)
 • فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای (۰)
 • فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (۰)
 • فصلنامه معرفت ادیان (۰)
 • فصلنامه معرفت فلسفی (۰)
 • فصلنامه مقالات و بررسیها (۰)
 • فصلنامه منابع انسانی ناجا (۰)
 • فصلنامه مهارت آموزی (۰)
 • فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (۰)
 • فصلنامه ناتوانی های یادگیری (۰)
 • فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد (۰)
 • فصلنامه نقد ادبی (۰)
 • فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی (۰)
 • فصلنامه نوآوری های آموزشی (۰)
 • کاوش نامه ادبیات تطبیقی (۰)
 • ماهنامه معرفت (۰)
 • مجله آموزش زبان انگلیسی (۰)
 • مجله آموزش عالی (۰)
 • مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار (۰)
 • مجله آموزش مهارت های زبان (۰)
 • مجله آموزه های قرآنی (۰)
 • مجله ادبیات پارسی معاصر (۰)
 • مجله ادبیات عرفانی (۰)
 • مجله اقتصاد منابع طبیعی (۰)
 • مجله اقتصاد منابع طبیعی (۰)
 • مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی (۰)
 • مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها (۰)
 • مجله اللغه العربیه و آدابها (۰)
 • مجله الهیات تطبیقی (۰)
 • مجله اندیشه آماد (۰)
 • مجله ایرانی امور بین الملل (۰)
 • مجله ایرانی مطالعات مدیریت (۰)
 • مجله ایرانی امور بین الملل (۰)
 • مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (۰)
 • مجله بین المللی انجمن باستان شناسان ایرانی (۰)
 • مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات (۰)
 • مجله بین المللی علوم انسانی (۰)
 • مجله پژوهش سیاست (۰)
 • مجله پژوهش سیاست (۰)
 • مجله پژوهش های اخلاقی (۰)
 • مجله پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) (۰)
 • مجله پژوهش های اعتقادی کلامی (۰)
 • مجله پژوهش های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده (۰)
 • مجله پژوهش های باستان شناسی (۰)
 • مجله پژوهش های برنامه درسی (۰)
 • مجله پژوهش های بوم شناسی شهری (۰)
 • مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (۰)
 • مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (۰)
 • مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی (۰)
 • مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (۰)
 • مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (۰)
 • مجله پژوهش های سیاست اسلامی (۰)
 • مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (۰)
 • مجله پژوهش های فقهی (۰)
 • مجله پژوهش های قرآن و حدیث (۰)
 • مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی (۰)
 • مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی (۰)
 • مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی (۰)
 • مجله پژوهش های مدیریت عمومی (۰)
 • مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی (۰)
 • مجله پژوهشهای حقوقی (۰)
 • مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (۰)
 • مجله پیشرفت های حسابداری (۰)
 • مجله تأملات فلسفی (۰)
 • مجله تاریخ ایران (۰)
 • مجله تاریخ علم (۰)
 • مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری (۰)
 • مجله تاریخ و تمدن اسلامی (۰)
 • مجله تحقیقات حقوقی (۰)
 • مجله تحقیقات در زبانشناسی کاربردی (۰)
 • مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث (۰)
 • مجله ترویج علم (۰)
 • مجله تعامل انسان و اطلاعات (۰)
 • مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی (۰)
 • مجله جامعه شناسی ایران (۰)
 • مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام (۰)
 • مجله جامعه شناسی نهاد های اجتماعی (۰)
 • مجله جستار های زبانی (۰)
 • مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (۰)
 • مجله جغرافیا و توسعه (۰)
 • مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (۰)
 • مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی (۰)
 • مجله حسابداری مالی (۰)
 • مجله حسابداری مدیریت (۰)
 • مجله حقوق خصوصی (۰)
 • مجله حقوقی بین المللی (۰)
 • مجله حقوقی دادگستری (۰)
 • مجله دانش سیاسی (۰)
 • مجله دانش سیاسی و بین المللی (۰)
 • مجله دانش و توسعه (۰)
 • مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۰)
 • مجله دراسات فی العلوم الانسانیه (۰)
 • مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (۰)
 • مجله دستاورد های روانشناختی (۰)
 • مجله راهبرد مدیریت مالی (۰)
 • مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی (۰)
 • مجله روانشناسی نظامی (۰)
 • مجله زبان و ادبیات عربی (۰)
 • مجله زبان و ادبیات فارسی (۰)
 • مجله زبانشناسی کاربردی (۰)
 • مجله زبانشناسی و گویش های خراسان (۰)
 • مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (۰)
 • مجله سخن تاریخ (۰)
 • مجله سیاست گذاری اقتصادی (۰)
 • مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (۰)
 • مجله علوم انسانی (۰)
 • مجله فلسفه علم (۰)
 • مجله فلسفه و کلام اسلامی (۰)
 • مجله فنون ادبی (۰)
 • مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی (۰)
 • مجله قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) (۰)
 • مجله کتاب قیم (۰)
 • مجله متن شناسی ادب فارسی (۰)
 • مجله مخاطرات محیط طبیعی (۰)
 • مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (۰)
 • مجله مدیریت برند (۰)
 • مجله مدیریت تولید و عملیات (۰)
 • مجله مدیریت دارایی و تامین مالی (۰)
 • مجله مدیریت سرمایه اجتماعی (۰)
 • مجله مدیریت فرهنگ سازمانی (۰)
 • مجله مدیریت نوآوری (۰)
 • مجله مدیریت و توسعه ورزش (۰)
 • مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی (۰)
 • مجله مطالعات اجتماعی ایران (۰)
 • مجله مطالعات ادبیات کودک (۰)
 • مجله مطالعات اقتصاد بین الملل (۰)
 • مجله مطالعات اقتصادی (۰)
 • مجله مطالعات ایرانی (۰)
 • مجله مطالعات باستان شناسی (۰)
 • مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی (۰)
 • مجله مطالعات حقوق تطبیقی (۰)
 • مجله مطالعات روانشناسی تربیتی (۰)
 • مجله مطالعات زبان فرانسه (۰)
 • مجله مطالعات طب ورزشی (۰)
 • مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی (۰)
 • مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) (۰)
 • مجله مطالعات مدیریت ورزشی (۰)
 • مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (۰)
 • مجله نامه مفید (۰)
 • مجله نظارت و بازرسی (۰)
 • نامه فرهنگستان (۰)
 • نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه (۰)
 • نشریه آموزش علوم دریایی (۰)
 • نشریه آموزش و ارزشیابی (۰)
 • نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (۰)
 • نشریه آموزه های حقوق کیفری (۰)
 • نشریه آموزه های فقه مدنی (۰)
 • نشریه آموزه های فلسفه اسلامی (۰)
 • نشریه آینده پژوهی دفاعی (۰)
 • نشریه آینده پژوهی مدیریت (۰)
 • نشریه ادب عربی (۰)
 • نشریه ادب فارسی (۰)
 • نشریه ادبیات پایداری (۰)
 • نشریه ادبیات تطبیقی (۰)
 • نشریه ادبیات حماسی (۰)
 • نشریه ادیان و عرفان (۰)
 • نشریه اسناد بهارستان (۰)
 • نشریه اقتصاد پولی، مالی (۰)
 • نشریه اقتصاد شهری (۰)
 • نشریه اقتصاد مالی (۰)
 • نشریه اقتصاد و تجارت نوین (۰)
 • نشریه امنیت ملی (۰)
 • نشریه اندیشه مدیریت راهبردی (۰)
 • نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران (۰)
 • نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری (۰)
 • نشریه بین المللی روانشناسی (۰)
 • نشریه بین المللی علوم رفتاری (۰)
 • نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان (۰)
 • نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (۰)
 • نشریه پژوهش در ورزش تربیتی (۰)
 • نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (۰)
 • نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (۰)
 • نشریه پژوهش سیاست نظری (۰)
 • نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی (۰)
 • نشریه پژوهش های اقلیم شناسی (۰)
 • نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران (۰)
 • نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی (۰)
 • نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران (۰)
 • نشریه پژوهش های تربیتی (۰)
 • نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر (۰)
 • نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (۰)
 • نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی (۰)
 • نشریه پژوهش های زبان شناسی (۰)
 • نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (۰)
 • نشریه پژوهش های زبانی (۰)
 • نشریه پژوهش های علوم تاریخی (۰)
 • نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (۰)
 • نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی (۰)
 • نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری (۰)
 • نشریه پژوهش های هستی شناختی (۰)
 • نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (۰)
 • نشریه پژوهشهای ایران شناسی (۰)
 • نشریه پژوهشهای روان شناختی (۰)
 • نشریه پژوهشهای معرفت شناختی (۰)
 • نشریه تاریخ ادبیات (۰)
 • نشریه تاریخ اسلام و ایران (۰)
 • نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (۰)
 • نشریه تحقیقات اسلامی (۰)
 • نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی (۰)
 • نشریه تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی (۰)
 • نشریه تحقیقات مالی (۰)
 • نشریه تحقیقات مالی اسلامی (۰)
 • نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی (۰)
 • نشریه تدریس پژوهی (۰)
 • نشریه تربیت اسلامی (۰)
 • نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (۰)
 • نشریه توسعه محلی (روستایی – شهری) (۰)
 • نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش (۰)
 • نشریه جامعه شناسی تاریخی (۰)
 • نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات (۰)
 • نشریه جاویدان خرد (۰)
 • نشریه جستار های سیاسی معاصر (۰)
 • نشریه جستارهای فلسفه دین (۰)
 • نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام (۰)
 • نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (۰)
 • نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی (۰)
 • نشریه جغرافیای سیاسی (۰)
 • نشریه چاپ و نشر (۰)
 • نشریه حسابداری دولتی (۰)
 • نشریه حقوق اداری (۰)
 • نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) (۰)
 • نشریه حکمت سینوی (مشکوه النور) (۰)
 • نشریه حکمت صدرایی (۰)
 • نشریه دانش حقوق عمومی (۰)
 • نشریه دانش حقوق مدنی (۰)
 • نشریه دانش مدیریت (۰)
 • نشریه دیدگاه های حقوق قضایی (۰)
 • نشریه دین و ارتباطات (۰)
 • نشریه راهبرد توسعه (۰)
 • نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری (۰)
 • نشریه رساله التقریب (۰)
 • نشریه رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی (۰)
 • نشریه رفتار حرکتی (۰)
 • نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث (۰)
 • نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت (۰)
 • نشریه روانشناسی خانواده (۰)
 • نشریه روانشناسی معاصر (۰)
 • نشریه رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) (۰)
 • نشریه رویکردهای نوین آموزشی (۰)
 • نشریه زبان پژوهی (۰)
 • نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی (۰)
 • نشریه زبان و ادب فارسی (۰)
 • نشریه زبان و زبان شناسی (۰)
 • نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی (۰)
 • نشریه شناخت اجتماعی (۰)
 • نشریه طب ورزشی (۰)
 • نشریه عصب روانشناسی (۰)
 • نشریه علوم اجتماعی (۰)
 • نشریه علوم تربیتی (۰)
 • نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام (۰)
 • نشریه غرب شناسی بنیادی (۰)
 • نشریه فرهنگ ایلام (۰)
 • نشریه فرهنگ و ادبیات عامه (۰)
 • نشریه فقه و حقوق اسلامی (۰)
 • نشریه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (۰)
 • نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی (۰)
 • نشریه فلسفه تربیت (۰)
 • نشریه قلم (۰)
 • نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (۰)
 • نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی (۰)
 • نشریه گردشگری شهری (۰)
 • نشریه گردشگری و توسعه (۰)
 • نشریه متافیزیک (۰)
 • نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی (۰)
 • نشریه مدیریت اطلاعات (۰)
 • نشریه مدیریت بحران (۰)
 • نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها (۰)
 • نشریه مدیریت بهره وری (۰)
 • نشریه مدیریت صنعتی (۰)
 • نشریه مدیریت فردا (۰)
 • نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش (۰)
 • نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی (۰)
 • نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی (۰)
 • نشریه مدیریت ورزشی (۰)
 • نشریه مسائل اجتماعی ایران (۰)
 • نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی (۰)
 • نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده (۰)
 • نشریه مطالعات آموزش و یادگیری (۰)
 • نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری (۰)
 • نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی (۰)
 • نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (۰)
 • نشریه مطالعات تاریخی جنگ (۰)
 • نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (۰)
 • نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی (۰)
 • نشریه مطالعات جامعه شناختی (۰)
 • نشریه مطالعات حقوق انرژی (۰)
 • نشریه مطالعات حقوق عمومی (۰)
 • نشریه مطالعات رسانه های نوین (۰)
 • نشریه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه (۰)
 • نشریه مطالعات زبان و گویش ‌های غرب ایران (۰)
 • نشریه مطالعات زبانی بلاغی (۰)
 • نشریه مطالعات زن و خانواده (۰)
 • نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام (۰)
 • نشریه مطالعات عرفانی (۰)
 • نشریه مطالعات فهم حدیث (۰)
 • نشریه مطالعات قرآن و حدیث (۰)
 • نشریه مطالعات قرائت قرآن (۰)
 • نشریه مطالعات کاربردی زبان (۰)
 • نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (۰)
 • نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (۰)
 • نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) (۰)
 • نشریه معرفت اقتصاد اسلامی (۰)
 • نشریه معرفت کلامی (۰)
 • نشریه منطق پژوهی (۰)
 • نشریه نامه آموزش عالی (۰)
 • نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (۰)
 • نشریه نامه انسان شناسی (۰)
 • نشریه نثر پژوهی ادب فارسی (۰)
 • نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی (۰)
 • نشریه نقد و نظریه ادبی (۰)
 • نشریه نوآوری و ارزش آفرینی (۰)
 • نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) (۰)
 • نشریه هیدروژئومورفولوژی (۰)
 • نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی (۰)
 • نشریه تحقیقات اسلامی (۰)
 • نشریه چاپ و نشر (۰)
 • 0