شناسایی سویه های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس های چندگانه

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی، شناسائی و ارزیابی مولکولی فاکتورهای ژنی مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی های بیماریزا

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی اثرضدباکتریایی ترکیب نانورس بنتونیت و اسانس دارچین بر باکتری های اشریشیا کلی و سالمونلا در شرایط آزمایشگاه

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی طیف اثر آنتی بیوتیکی و وجود آنزیم های بتالاکتاماز و متالو بتالاکتاماز در جدایه های باسیلوس سوبتیلیس از نمونه های شیر خام و پنیر درسطح شهرستان اردبیل

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی آلودگی خوراک دام و طیور با گونه های قارچی آسپرژیلوس تولیدکننده ی آفلاتوکسین

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر انفوزیون مداوم پروپوفل بر غلظت سرمی گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید و آریتمی ناشی از آن در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تاثیر گاز ازن بر پاسخ ایمنی، هماتوکریت و ضریب تبدیل در جوجه گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی فعالیت سلول های کشنده طبیعی (NK) جوجه ها در عفونت همزمان بیماری بورس عفونی و آنفلوانزای پرندگان تحت تیپH9N2

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی میکروبیولوژیک جدایه های پاستورلا مولتوسیدا از گاو در کشتارگاه های البرز و تهران

۱۰,۰۰۰ ریال

اثرات مصرف ترازوسین بر الکتروکاردیوگرافی، شاخص های قلب و عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره متراکم برای القاء آسیت

۱۰,۰۰۰ ریال
0