کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی

۱۰,۰۰۰ ریال

سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex PCR و Duplex PCR

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر فیلم خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه (Piper nigrum) بر ماندگاری فیله کپور نقره‌ای در بسته بندی تحت خلاء

۱۰,۰۰۰ ریال

ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس از شیرخام عرضه شده در شهر تبریز و جستجوی ژن ces در جدایه‌ها

۱۰,۰۰۰ ریال

افزایش ماندگاری گوشت چرخ‌کرده مرغ با استفاده از دو گونه لاکتوباسیلوس‌ و EDTA

۱۰,۰۰۰ ریال

تشخیص و اندازه‌گیری اسیدهای چرب در روغن‌های خوراکی و قنادی در شهر تبریز با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی

۱۰,۰۰۰ ریال

میزان فلزات سنگین سرب و قلع در عسل های تصفیه شده(صنعتی) تصفیه نشده (سنتی) و موم دار در استان زنجان

۱۰,۰۰۰ ریال

آلودگی ادویه‌ها و سبزیجات معطر عرضه شده در تبریز: جمعیت میکروبی و تنوع گونه‌ای باکتری‌های روده‌ای

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی تأثیر نوع حلال استخراج کننده عصاره چای سبز بر خصوصیات ضدباکتریایی و ضدقارچی آن

۱۰,۰۰۰ ریال
0