کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی

۱۰,۰۰۰ ریال

فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر خام

۱۰,۰۰۰ ریال

به‌کارگیری فناوری خلأ-بخار-خلأ (VSV) برای کاهش بار میکروبی ذرت دانه‌ای

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه بهداشت و نگه‌داری مواد غذایی

۱۰,۰۰۰ ریال

سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex PCR و Duplex PCR

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر فیلم خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه (Piper nigrum) بر ماندگاری فیله کپور نقره‌ای در بسته بندی تحت خلاء

۱۰,۰۰۰ ریال

ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس از شیرخام عرضه شده در شهر تبریز و جستجوی ژن ces در جدایه‌ها

۱۰,۰۰۰ ریال

افزایش ماندگاری گوشت چرخ‌کرده مرغ با استفاده از دو گونه لاکتوباسیلوس‌ و EDTA

۱۰,۰۰۰ ریال

تشخیص و اندازه‌گیری اسیدهای چرب در روغن‌های خوراکی و قنادی در شهر تبریز با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی

۱۰,۰۰۰ ریال
0