بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکس کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیور در بین سالهای ۷۹ – ۱۳۷۶ از مرغداریهای صنعتی ایران

۱۰,۰۰۰ ریال

گزارش سندرم سوراخ در سر در ماهی سورم و ماهی اسکار

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه یافته های الکترو کاردیوگرافی در گاوان هیپر کلسمیک

۱۰,۰۰۰ ریال

ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال
0