تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن در اسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی اثرات بی دردی, آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رومیفیدین در اسب

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ در شهرستان تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه القای بیهوشی به دو روش وریدی و داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام – استیل پرومازین – کتامین در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکس کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیور در بین سالهای ۷۹ – ۱۳۷۶ از مرغداریهای صنعتی ایران

۱۰,۰۰۰ ریال

گزارش سندرم سوراخ در سر در ماهی سورم و ماهی اسکار

۱۰,۰۰۰ ریال
0