گزارش سندرم سوراخ در سر در ماهی سورم و ماهی اسکار

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه یافته های الکترو کاردیوگرافی در گاوان هیپر کلسمیک

۱۰,۰۰۰ ریال

ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی در سگ

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

۱۰,۰۰۰ ریال

به کارگیری روشهای ایمونوفلور سانس, ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبر یهF1I , در کلی باسیلوز طیور

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی در خروس بالغ نژاد آرین

۱۰,۰۰۰ ریال

انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان

۱۰,۰۰۰ ریال
0