تغییرات تابلو خونی گوساله های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی سمی تجربی

۱۰,۰۰۰ ریال

تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120

۱۰,۰۰۰ ریال

اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی ۳۱ (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان

۱۰,۰۰۰ ریال

شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر

۱۰,۰۰۰ ریال

طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

۱۰,۰۰۰ ریال
0