بررسی تاثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی

۱۰,۰۰۰ ریال

تغییرات تابلو خونی گوساله های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی سمی تجربی

۱۰,۰۰۰ ریال

تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120

۱۰,۰۰۰ ریال

اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان

۱۰,۰۰۰ ریال

همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی ۳۱ (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر

۱۰,۰۰۰ ریال
0