شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان

۱۰,۰۰۰ ریال

مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر

۱۰,۰۰۰ ریال

طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

۱۰,۰۰۰ ریال

تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus)

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی

۱۰,۰۰۰ ریال

اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش های محیطی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+، K+-ATPase در نفرون های کلیه موش نود (Nude BALB/c)

۱۰,۰۰۰ ریال
0