بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان خوزستان

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی سالمونلا از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر تزریق درون‌تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی‌ال-متیونین به ال-لایزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک‌روزه

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسب‌های مبتلا به گورم

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تغییرات سرمی هموسیستئین و تروپونین قلبی I در گوسفندان مبتلا به تیلریوز در شهرستان ارومیه

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه هیستوپاتولوژی اثرات مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل با سیلور سولفادیازین بر ترمیم زخم‌ سوختگی آلوده به پزودوموناس آئروژینوزا در پوست موش صحرایی

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه کیفی و کمی نتایج مربوط به چند روش استخراج DNA از ژنوم مایکوباکتریوم‌های بیماری‌زا و ساپروفیت

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی شیوع تک یاخته های روده ای در سگ‌های شهرستان تبریز

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص‌های مقاومت انسولینی در موش سوری

۱۰,۰۰۰ ریال
0